Mysql Latin1 auf UTF-8 umstellen

Posted: 3rd November 2014 by Thorben Hemmler in MySQL, Serveradministration
iconv -f iso-8859-1 -t utf8 mysql.sql > mysql-new.sql
mysql -u USER -p PASSWORT -h HOST --default-character-set=utf8 DB < mysql-new.sql